POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 [przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa zasady na jakich Natural Secrets Zofia Dzięciołowska (dalej: „Sprzedawca”) zawiera i wykonuje umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem witryny: http://www.naturalsecrets.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”).

§ 2 [sprzedawca]

 1.       Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierana są z Natural Secrets Zofia Dzięciołowska, NIP: 634-272-22-19
 2.       Płatności związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyjmowane są na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach o numerze: 08 1050 1214 1000 0097 0897 2949.
 3.       Sprzedawca udziela klientom wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także z warunkami na jakich zawierane są za jego pośrednictwem umowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00:
 4.       Pod adresem mailowym: info@naturalsecrets.pl
 5.       Pod numerem telefonu: 696-479-900

§ 3 [ceny]

 1.       Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2.       Wszystkie ceny produktów podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie są do nich doliczane żadne podatki ani inne obciążenia o charakterze publicznoprawnym.
 3.       Ceny produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym mogą się różnić od cen tych produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w poszczególnych punktach sprzedaży.

§ 4 [ochrona danych osobowych]

 1.       Wszystkie dane osobowe przekazywane przez klientów Sprzedawcy przetwarzane są przez Natural Secrets Zofia Dzięciołowska ul. Szadoka 6/2, 40-801 Katowice. W zakresie koniecznym dla realizacji umów – Sprzedawca udostępnia dane osobowe dostawcom (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania).
 2.       Dane osobowe przekazywane są przez klientów Sprzedawcy dobrowolnie w czasie rejestracji (zakładania) konta użytkownika Sklepu.
 3.       Dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

§ 5 [rejestracja]

 1.       Warunkiem zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest rejestracja.
 2.       Rejestracja polega na założeniu w Sklepie Internetowym przez klienta konta, za pośrednictwem którego następnie zawierane będą umowy.
 3.       Rejestrując się klient powinien podać swoje imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania lub adres do doręczeń (jeżeli jest inny), adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 4.       Niepodanie, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych o jakich mowa w ustępie poprzedzającym, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie umowy po stronie Sprzedawcy.

 

ZAWIERANIE UMÓW

 

§ 6 [złożenie zamówienia]

 1.       Umowy sprzedaży zawierane są przez klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na skutek złożenia zamówienia.
 2.       Złożenie przez klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę do realizacji.
 3.       Zamówienia można składać całą dobę i przez cały rok.
 4.       Zamówienie składa się po zalogowaniu na konto użytkownika. Czynności składające się na dokonanie zamówienia to:
 5.       Wybranie produktu oraz dodanie go do tzw. koszyka za pomocą przycisku „dodaj do zamówienia”,
 6.       Wybór przycisku „obejrzyj zamówienie”, w celu przejrzenia listy wybranych produktów, ich ceny oraz uzyskania informacji o kosztach związanych z dostawą,
 7.       Ewentualna edycja listy wybranych produktów lub rezygnacja z zamówienia,
 8.       Akceptacja Regulaminu w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”
 9.       Wybór metody dostawy lub zadeklarowanie odbioru osobistego w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”
 10.       Wybór metody płatności w formularzu „Finalizacja zamówienia i zapłata”.
 11.       Momentem przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy) przez Sprzedawcę jest wysłanie przez Sprzedawcę na podany przez klienta adres e-mail wiadomości potwierdzającej przekazanie zamówienia do realizacji. Informacja taka zawiera:
 12.       Informacje o przedmiocie zamówienia (jego oznaczenie),
 13.       Łączną cenę wraz z podatkami oraz kosztami dostawy,
 14.       Dane identyfikujące Sprzedawcę,
 15.       Adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy,
 16.       Kontaktowy adres mailowy Sprzedawcy,
 17.       Informacje o sposobie i terminie dostawy,
 18.       Załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta,
 19.       Informacje o obowiązku dostarczenia przez Sprzedawcę klientowi rzeczy bez wad,
 20.       Informacje o kodeksie dobrych praktyk o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 21.   Pouczenie o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 22.       Wzorzec wiadomości e-mail o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7 [braki zamówienia]

 1.       Jeżeli udostępnione przez klienta dane uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji – Sprzedający bezzwłocznie powiadomi o tym klienta na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.
 2.       Jeżeli niemożność wykonania umowy, będąca konsekwencją podania przez klienta nieprawidłowych danych wyniknęła już po przyjęciu przez Sprzedawcę płatności – uiszczona zapłata zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi.
 3.       Klient zostanie powiadomiony o konieczności zapłaty kosztów związanych z przyjęciem do wykonania przez Sprzedawcę zamówienia opatrzonego nieprawidłowymi i/lub niepełnymi danymi klienta – w szczególności będą to koszty przesyłki.

§ 8 [zamawiający]

 1.       Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą składać jedynie osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2.       W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, w tym w szczególności osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, złożenie zamówienia powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody przedstawiciela ustawowego klienta lub kuratora (jeżeli został on ustanowiony).

§ 9 [przeszkody techniczne]

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest uwarunkowane posiadaniem przez klienta sprzętu i oprogramowania umożliwiającego właściwe przeglądanie witryny Sklepu Internetowego, tj. www.naturalsecrets.pl .

 

WYKONYWANIE UMÓW

 

§ 10 [realizacja zamówienia]

 1.       Zamówienia realizowane są bezzwłocznie, w terminie określonym w formularzu zamówienia, a uzależnionym od wybranej metody dostawy – przy uwzględnieniu postanowień ustępu trzeciego niniejszego paragrafu. Zamówienia realizowane są maksymalnie w terminie do 7 dni kalendarzowych od zarejestrowania płatności.
 2.       Przy wyborze odbioru osobistego, określony czas realizacji oznacza czas, w którym przedmiot zamówienia będzie dostępny do odbioru we wskazanym punkcie sprzedaży Sprzedawcy.
 3.       Terminy realizacji zamówienia, o których mowa w formularzu zamówienia oraz ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, liczone są:
 4.       W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do piątku do godziny 12.00, za wyłączeniem dni wolnych od pracy (święta) – od chwili dokonania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji,
 5.       W przypadku zamówień dokonanych od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00 lub w soboty niedzielę i święta – od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu dokonania zamówienia.

§ 11 [paragon/faktura]

Wraz z dostarczanym towarem Sprzedawca doręcza klientowi paragon fiskalny będący potwierdzeniem dokonanej sprzedaży lub fakturę VAT, jeżeli dokonując zamówienia klient poprosił o jej wystawienie oraz przekazał Sprzedawcy dane konieczne do jej wystawienia.

§ 12 [sposoby płatności]

 1.       Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w wysokości wynikającej z zamówienia oraz w sposób i w terminie wynikającym wybranego przez klienta sposobu płatności.
 2.       Brak płatności (jeżeli ma być ona dokonana przed realizacją zamówienia) powoduje wstrzymanie jego realizacji.

§ 13 [zmiana ceny]

Klient jest związany ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która widniała w chwili składania zamówienia. Późniejsze zmiany ceny nie mają wpływu na koszty realizacji zamówienia.

§ 14 [rękojmia za wady]

 1.       Sprzedawca ponosi względem klienta odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2.       Na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego – Sprzedawca odpowiada względem klienta będącego konsumentem także za niezgodność przedmiotu sprzedaży (towaru) z publicznymi zapewnieniami producenta lub jego przedstawicieli.
 3.        Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

§ 15 [gwarancja jakości]

Natural Secrets Zofia Dzięciołowska udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty.

§ 16 [miejsce składania oświadczeń zw. z umowami]

Miejscem właściwym do składania reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu i innych związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu przyjętym przez przepisy art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. są:

 1.       Adres Natural Secrets Zofia Dzięciołowska ul. Szadoka 6/2, 40-801 Katowice,
 2.       Adres poczty elektronicznej: info@naturalsecrets.pl.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA

 

§ 17 [odesłanie]

Do sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 18 [prawo odstąpienia]

 1.       Będący konsumentem klient, ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy w terminie 14 dni - bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w przepisach art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 
  2014 r.
 2.       Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3.       Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez konsumenta rzeczy stanowiącej przedmiot sprzedaży.
 4.       Zwrot rzeczy Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5.       Koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Natural Secrets Zofia Dzięciołowska. Zwracany towar powinien być nieużywany.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

§ 19 [procedura reklamacji]

 1.       Jeżeli kupiony towar ma wady – koszt zwrotu przesyłki pokrywa Natural Secrets Zofia Dzięciołowska. Istnienie zgłoszonej wady podlega weryfikacji przez Sprzedawcę.
 2.       Reklamowany towar powinien być odesłany bądź to w oryginalnym opakowaniu, bądź innym opakowaniu zabezpieczającym reklamowany towar przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub ubytkiem.
 3.       Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (np. wydruk potwierdzenia zamówienia otrzymany pocztą elektroniczną).

§ 20 [uprawnienia klienta]

 1.       W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca bezzwłocznie wedle swego wyboru:
 2.       Wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad,
 3.       Usunie wadę.
 4.       Jeżeli klient reklamujący pozostaje konsumentem, wybór pomiędzy uprawnieniami wymienionymi w literach a) i b) ustępu poprzedzającego należy do konsumenta z tym zastrzeżeniem, iż wybór nie może prowadzić do obciążenia Sprzedawcy kosztami nadmiernymi w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

§ 21 [termin rozpatrzenia reklamacji]

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22 [podwykonawstwo]

Sprzedawca ma prawo powierzenia wykonania zamówienia osobom trzecim (podwykonawstwo).

§ 23 [treść regulaminu]

Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie: www.naturalsecrets.pl.

§ 24 [kolizja z przepisami prawa]

Niniejszy Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 20 maja 2014 r.